Lendava, 25.9.2021 

 

OBVESTILO O SKLICU OBČNEGA ZBORA KŠL

 

Podpisani Aaron Krajačič (predsednik KŠL-LEK), sklicujem občni zbor KŠL-LEK, ki bo v petek, 22.10.2021 ob 20:00. Občni zbor bo potekal skladno z veljavnimi ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa na dan OZ.

 

Dodatna pojasnila:

 • Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih vsaj polovica polnopravnih članov KŠL – LEK, v primeru, da temu pogoju ni zadoščeno, se občni zbor odloži za 30 minut in veljavno sklepa če je prisotnih vsaj 15 članov KŠL – LEK,
 • v razpravi lahko sodelujejo vsi prisotni,
 • sklep je potrjen, če se z njim strinja večina prisotnih članov KŠL – LEK,
 • člani imajo možnost podati mnenje in predloge tudi pisno (s priporočeno pošto), najkasneje 3 dni po zaključku izrednega občnega zbora,
 • rok za pošiljanje začne teči naslednji dan po zaključku izrednega občnega zbora,
 • v primeru, da obstajajo pomisleki in nestrinjanja s sprejetimi sklepi, predsednik o tem obvesti vse člane in se o sklepih ponovno odloča.

 

Predlagan dnevni red:

1. Pregled prisotnosti
2. Pregled in potrditev dnevnega reda
3. Poročilo o delovanju KŠL 2021

 • poročilo predsednika
 • poročilo blagajnika

4. Potrditev zapisnika volilne komisije in pregled prispelih kandidatur za za svetnika Sveta ŠOLS in Sveta Zveze ŠKIS
5. Predstavitev poteka volitev
6. Predstavitev kandidatov svetnika Sveta ŠOLS in Sveta Zveze ŠKIS
7. Volitve za svetnika Sveta ŠOLS in Sveta Zveze ŠKIS

 • glasovanje
 • objava rezultatov

8. Pravilniki

 • Katalog informacij javnega značaja

9. Razno

Aaron Krajačič
predsednik KŠL-LEK

Skip to content