Občina Lendava objavlja na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 
94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO)
in Odloka o proračunu 
Občine Lendava za leto 2018 (Uradni list RS, št. 6/2018) sledeči

 

JAVNI POZIV

za študentsko in dijaško delo v letu 2018

 

 1. NAROČNIK JAVNEGA POZIVA

Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava in Klub študentov Lendava, Mlinska ulica 5, 9220 Lendava.

 

 1. CILJ IN NAMEN JAVNEGA POZIVA

Izboljšanje položaja mladih v lokalnem okolju in na trgu dela.

Posamezen dijak oz. študent bo na podlagi tega poziva lahko opravil največ 200 ur dela preko

študentske napotnice, urna postavka znaša 5,99 EUR neto. Počitniško delo se bo izvajalo v

občinskih javnih zavodih, v občinski upravi ter v institucijah, katerih dejavnost je sofinancirana

s strani Občine Lendava. Delo se bo, na podlagi dogovora in terminskega razporeda, izvajalo v

obdobju od 1. julija 2018 dalje. Višina razpoložljivih sredstev znaša 30.000,00 EUR, kar ustreza

kvoti 3.000 delovnih ur. Strošek bremeni proračunsko postavko 100000 – Spodbujanje

zaposlovanja.

 

 1. PREDMET JAVNEGA POZIVA

Namen študentskega in dijaškega je njihovo vključevanje v lokalno okolje ter omogočanje

spoznavanja del na različnih področjih javnega sektorja, turizma in storitvenih dejavnosti,

pridobivanje delovnih izkušenj in krepitev delovnih navad.

 

 1. SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM POZIVU

Na javni poziv se uvrstijo kandidati, ki v popolnosti izpolnjujejo naslednje pogoje za sodelovanje

na javnem pozivu:

 • stalno bivališče v občini Lendava,
 • starost nad 15 let,
 • status dijaka ali študenta,
 • strinjanje z razpisnimi pogoji.

Sodelujoči na javnem pozivu morajo izpolniti tudi Obrazec št. 1 o opredeljenem željenem

obsegu in vrsti počitniškega dela. Sodelujoči imajo možnost opravljati počitniško delo v obsegu:

 • 50 ur,
 • 100 ur,
 • 200 ur.

Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje na javnem pozivu predlagatelji izkažejo z naslednjimi

prilogami, ki štejejo kot obvezne:

 • potrdilo o vpisu v šolskem oz. študijskem letu 2017/2018,
 • podpisan »Obrazec št. 1« o opredeljenem obsegu počitniškega dela,
 • izjava kandidata, da se strinja z razpisnimi pogoji

 

 1. ROK JAVNEGA POZIVA

Javni poziv se prične 3. maja 2018 in ostaja odprt do razdelitve kvote 3000 predvidenih ur.

Odpiranje vlog se bo izvajalo vsako 2. sredo v mesecu do dokončne razdelitve kvote ur in sicer

dne:

– 09.05.2018

– 13.06.2018

– 11.07.2018

– 09.08.2018

– 12.09.2018

– 10.10.2018

 

 1. PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Predlagatelj mora ob prijavi na javni poziv predložiti naslednjo dokumentacijo:

 • potrdilo o vpisu v letu 2017/2018,
 • izpolnjen in podpisan »Obrazec št. 1«,
 • podpisana izjava o strinjanju s pogoji razpisa.

 

 1. ODDAJA PRIJAV

 

Vloga mora biti izpolnjena na predpisanem prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse zahtevane

podatke ter obvezne priloge.

 

Predlagatelji oddajo svoje vloge osebno v vložišču občinske uprave ali jih pošljejo kot

priporočeno pošiljko na naslov: Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava. Na obrazcu

(oprema ovojnice) mora biti naveden naziv in naslov predlagatelja.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo prispele do dneva posameznega odpiranja do 10.00 ure.

Vloge, ki bodo prispele pozneje, se bodo uvrstile v naslednji krog odpiranja.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji javnega poziva. Za nepopolno se

šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega poziva. Za neupravičeno

osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje splošnih pogojev za sodelovanja na

javnem pozivu.

 

 1. IZBOR KANDIDATOV

S kandidati, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bo Klub študentov Lendava opravil razgovore

in jih uvrstil v podatkovno bazo. O izboru bodo kandidati obveščeni najkasneje do 20. dne v

mesecu.

Klub študentov Lendava bo pripravil predlog pogodbe, ki jo bo Občina Lendava sklenila z

izbranimi kandidati do konca meseca, v katerem je prispela vloga.

 

 1. INFORMACIJE V ZVEZI Z JAVNIM POZIVOM

Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom dobite na Občini Lendava, Glavna ulica 20, 9220

Lendava (kontaktna oseba: Dejan Süč) po e-pošti: dejan.suc@lendava.si ali pri Klubu študentov

Lendava, Mlinska ulica 5, 9220 Lendava (kontaktna oseba: Huso Jusić) po e-pošti:

jusic.huso@gmail.com.

 

Številka: 430-0014/2018

Lendava, 3.5.2018

mag. Anton BALAŽEK

 Župan – Polgármester

Vir: Občina Lendava

Priloge: besedilo razpisa, prijavni obrazec

Skip to content